publicatii
This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

AGROinform a realizat un studiu pentru piaţa de fructe din Moldova, România şi Ucraina

piata-fructeRecent, Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform a realizat un studiu pentru pia?a fructelor din Ucraina, România ?i Republica Moldova.
Conform studiului cele trei ??ri sunt produc?tori importan?i de fructe în regiune care opereaz? pe o pia?? cu nivelul de concuren?? moderat, unde num?rul de furnizori ?i cump?r?tori este sporit ?i se observ? o fragmentare atât a furnizorilor, cât ?i a cump?r?torilor, cu excep?ia României, unde cump?r?torii sunt mai consolida?i.
Pe toate trei pie?e, cota de pia?? a retail-ului modern cre?te. Dac? în Moldova ?i Ucraina volumul vânz?rilor de fructe prin re?elele cu am?nuntul este în limitele de 10-15% din volumul pie?ei, atunci în România indicatorul dat deja dep??e?te 50%. Odat? cu schimbarea sistemului de distribu?ie, se schimb? ?i cerin?ele generale fa?? de produs ?i furnizor: produsul trebuie calibrat, sortat, livrat la timp cu o perioad? de stocare mai îndelungat?.
Produc?torii de fructe din cele trei ??ri întâmpin? în majoritate probleme similare printre care se num?r?: eficien?? redus? a producerii; calitate neuniform?; sisteme de distribu?ie cu grad sporit de risc; costuri înalte ?i consum de timp pentru procedurile de export; bariere tarifare la liberul schimb de produc?ie între Moldova-România ?i România-Ucraina; similitudinea majorit??ii produc?iei vegetale între cele trei ??ri, care provoac? mai mult rivalitate decât colaborare în domeniul comer?ului reciproc.
Datele studiului mai arat? c? Moldova este cea mai avantajat? din punct de vedere al barierelor tarifare, în compara?ie cu celelalte ??ri, deoarece are acordul de comer? liber ?i poate exporta f?r? taxe vamale în UE (inclusiv România) ?i Ucraina. Ucraina poate exporta produsele f?r? taxe în Moldova, dar produsele ucrainene se taxeaz? când sunt exportate în România. Fructele din România se taxeaz? la import atât în Moldova, cât ?i în Ucraina. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Facilitarea comer?ului cu produse agro-alimentare în Bazinul M?rii Negre", finan?at de Uniunea European? în cadrul Programului Opera?ional Comun „BLACK SEA 2007-2013". Studiul poate fi g?sit aici: https://agrimarket-blacksea.com/article/view/18546 .

 

Site la comanda de la Studio Webmaster