publicatii
This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Agricultorii solicită votarea, în regim de urgenţă, a legii privind impozitul unic

impozit

Organiza?iile de fermieri au înaintat, recent, o scrisoare c?tre frac?iunile parlamentare în care au solicitat votarea, în cel mult 14 zile, a variantei finale a legii privind impozitul consolidat în agricultur?.
În adresare se men?ioneaz?: "În perioada dezbaterilor proiectului nominalizat, în cadrul comisiilor parlamentare, deputa?ii ?i reprezentan?ii agricultorilor au reu?it, practic, s? identifice solu?ii pentru un ?ir de probleme ce ?in de mecanismul aplic?rii impozitului consolidat, cum ar fi: subiec?ii impunerii, cotele impozitului (pentru fermierii care de?in mai pu?in de 10 ha a fost propus? o cota redus? de 2 lei pentru un grad/hectar), termenele de achitare ?i impactul eventual al legii pentru autorit??ile locale de nivelul întâi. Divergen?ele r?mase nu reprezint? impedimentele imposibil de dep??it ?i pot fi solu?ionate în câteva zile."
Documentul prevede c? agricultorii vor pl?ti un impozit ce va substitui ?ase taxe, din totalul celor nou? pl?tite în prezent.
Este vorba despre impozitul pe venit, funciar ?i pe imobil. De asemenea, va fi substituit? taxa pentru ap?, pentru drumuri. Fermierii vor pl?ti doar TVA, precum ?i contribu?iile în fondul asigur?rilor sociale ?i prima de asigurare medical?.
Impozitul unic va fi calculat în func?ie de bonitatea solului ?i va ajunge, în medie, la 200 de lei pentru un hectar de teren agricol. Fermierii spun c? introducerea impozitului consolidat în agricultur? este o necesitate stringent?, care e va permite s? dep??easc? mai u?or obstacolele birocratice. Proiectul a fost votat în prim? lectur? de c?tre Parlament, pe data de 28 martie 2013.

 

Site la comanda de la Studio Webmaster