publicatii
This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Membrii AGROinform insistă ca agricultura să devină ramură prioritară

img 5153

Circa 150 de producatori agricoli, membri ai Federatiei Nationale a Agricultorilor din Moldova, s-au întrunit la 10 aprilie, curent în cadrul Adun?rii Generale a organiza?iei pentru a face un bilant al reusitelor pentru anul trecut si s? discute problemele cu care se confrunta in prezent. Fermierii au salutat revenirea la cota de opt procente a taxei pe valoare adaugata, majorarea fondului de subventionare si aprobarea la nivel de guvern a strategiei de dezvoltare a agriculturii.

Membrii Federa?iei au insistat pe revendicarea lor mai veche, ca agricultura s? fie declarat? una din ramurile prioritare în strategia de dezvoltare a Republicii Moldova. ?i asta pentru c? în caz contrar vor pierde fonduri europene necesare pentru atingerea unui nivel de calitate a produc?iei, în m?sur? s? fac? fa?? concuren?ei cu cea din ??rile Uniunii Europene.
Aurelia Bondari, directorul executiv al AGROinform spune c? actualmente, o povar? pentru agricultori sunt pre?urile în continu? cre?tere la carburan?i ?i tehnic?, instabilitatea financiar?, care luate în ansamblu îi împiedic? s? investeasc? pentru a fi competitivi:

„Va fi dificil pentru produc?torii moldoveni s? fac? fa?? concuren?ei. Sunt ramuri care risc? s? falimenteze, aici este zona de risc. Chiar ?i în perioada de tranzi?ie pe care ne-o ofer? acest Acord de Liber Schimb, noi nu o s? reu?im s? facem investi?iile necesare ?i s? ridic?m ramura la acel nivel ca s? fim competitivi cu produc?torii europeni", afirm? Aurelia Bondari.

Anton Popu?oi din raionul F?le?ti are în gestiune peste 100 de hectare de p?mânt. Fermierul spune c? este pus în situa?ia de a fi mereu dator. El crede c? ramura ar putea prospera dac? agricultorii ar avea contracte prestabilite de vindere a produc?iei, ar avea acces la spa?ii de depozitare a m?rfii ?i la credite pe termen lung cu dobânzi rezonabile.La Adunarea General? au participat finan?atori, reprezentan?i ai Ministerului Agriculturii ?i Industriei Alimentare, Agen?iei de Interven?ie ?i Pl??i în Agricultur? care au r?spuns la întreb?rile fermierilor.La finalul evenimentului, agricultorii au elaborat o rezolu?ie care va fi înaintat? organelor abilitate.

 

Site la comanda de la Studio Webmaster