publicatii
This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Cum sunt executate cerinţele fermierilor prezentate guvernului la acţiunile de protest

img 5173

Organiza?iile de fermieri au organizat, ast?zi, 15 iunie, o conferin?? de pres?, în cadrul c?reia au abordat tema: „Cum sunt executate cerin?ele fermierilor prezentate Guvernului la ac?iunile de protest.”

În cadrul conferin?ei, pentru a explica rezolv?rile ?i situa?ia întreb?rilor puse de fermieri, membrii s-au pronun?at asupra revedic?rilor f?cute de autorit??i pentru a îndeplini unele puncte enun?ate în rezolu?ie. La finele lunii iunie a expirat termenul limit? de realizare a cerin?elor înaintate de c?tre fermieri.

„Ne-am întîlnit recent cu reprezentan?ii autorit??ilor de stat, chiar ?i cu conducerile partidelor politice: PDM, PLDM. To?i au confirmat c? este posibil de realizat, dar pîn? în prezent este îndeplinit? doar o singur? revendicare: “Modificarea Strategiei de Dezvoltare a Republicii Moldova 2020 prin introducerea Agriculturii ?i Dezvoltarea Rural? ca prioritate na?ional?. Guvernul a aprobat actul legislativ la 13 martie 2014.” a spus pre?edintele UniAgroProtect, Alexandru Slusari.

Situa?ia ce ?ine de produsele petroliere r?mâne incert?. Modificarea cadrului legal este amînat? pe zi ce trece. Realizarea punctelor din rezolu?ie trebuie s? urmeze într-o perioad? scurt?, pîn? la finele sesiunii parlamentare. Foarte mul?i agricultori risc? s? r?mîn? f?r? subven?ii.

Atfel, organizatorii cer în primul rînd suplinirea fondului de subven?ionare p?n? la 600 mln lei ?i aplicarea unei reguli pe pia?a agricol?.

Dl. Slusari a spus: ”Ne  va fi dificil f?r? fondul de subven?ionare, în condi?iile în care am primit embargou de la Federa?ia Rus? la fructe.”

Dup? parafarea acordului cu UE, fondul ENPARD va aloca un suport în agricultur? ?i astfel se va reu?i dublara fondului de sus?inerea a agriculturii din Republica Moldova. Suma prev?zut? din partea UE este de 6 mln. de euro.

Un eventual impediment pentru realizarea produc?iei agricole autohntone ar fi embargoul rus pentru mere, caise, prune. Pentru organizatori nu este clar de ce Guvernul s-a limitat la un fond de subven?ionare de 64 mln. lei.

Dl Vasile Mîrzenco, director executiv Federa?ia Fermierilor din Moldova: “Pre?urile noastre sunt asemena cu cele din UE. Vom continua s? inform?m poporul în raport cu o politic? de integrare european? ?i vom încerca s? negociem pentru acele metode ?i tehnici de lucru în necesare fermierilor.”

Vitalie F?rîm?, reprezentatul Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform a men?ionat: “Guvernul doar face prognoze ?i se laud? cu venituri în bugetul de stat. Agricultura este o ramur? important? pentru a suplini bugetul nostru.”

Organizatorii sus?in c? nu cer nimic imposibil de realizat. Voin?a politic? este un factor decisiv, care poate remedia situa?ia actual? dificil? din sectorul agrar.

În cazul în care nu vor fi solu?inate m?car cele dou? revendic?ri cu referin?? la subven?ii ?i produsele petroliere, fermierii vor fi nevoi?i s? vin? din nou cu o reac?ie.

 

Site la comanda de la Studio Webmaster