publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

PCF

A. SUMARUL PROGRAMULUI
Titlul programului: "Încurajarea particip?rii civice a femeilor pentru dezvoltarea comunitatilor rurale"
SCOPUL proiectului: Înt?rirea rolului grupurilor de ini?iativ? de femei în procesul de construire a bunei guvern?ri ?i integrit??ii comunitare.
OBIECTIVELE:
Obiectivul1. Femeile din spa?iul rural î?i dezvolt? abilit??ile, atitudinile ?i cuno?tin?ele în domeniul integrit??ii civice ?i bunei guvern?ri prin participarea în programe activatoare de instruire.
Obiectivul 2. Femeile-lider se implic? mai activ în solu?ionarea problemelor comunitare prin mobilizarea comunit??ii la ac?iuni practice
Obiectivul 3. Promovarea respect?rii ?anselor egale pentru femei în comunit??ile rurale - un instrument de încurajare a femeilor ?i schimb?rior de atitudine. Activitatea 1.1 Selectarea CS pentru femei conform criteriilor stabilite, se va realiza la nivel regional de OR în prima lun? de activitate. Se va finaliza cu selectarea a 13 CS de femei din 13 regiuni ale R.Moldovei: Cahul, Cantemir, C?useni, Hînce?ti, Orhei, Peresecina, F?le?ti, Glodeni, Rî?cani, Edine?, Drochia, Nisporeni ?i Ungheni.
Beneficiari: 260 de femei din 13 regiuni rurale.
Activitatea 1.2 Desf??urarea în cea de-a dou? lun? a conferin?elor regionale pentru lansarea proiectului. Activitatea va avea loc în 13 regiuni ?i va fi moderat? de directorii executivi ai OR AGROinform. Vor participa circa 25 invita?i în fiecare regiune din diferite domenii: organele publice locale, mass-media, liderii ?i membrii CS, alte ONG-uri din regiune, cet??eni activi, etc. Va fi distribuit pliantul programului, elaborat în prima lun?.
Beneficiari: 325 reprezentan?i din diferite sectoare.
Activit??ile programului
Elaborarea programului de studiu în timp pentru membrii CS.
Elaborarea materialelor de studiu pentru membrii CS în baza planurilor de studiu.
Instruire na?ional? de o zi în domeniul "Metodologiei de studiu pentru adul?i prin intremediul CS". Participan?i - 13 lideri al CS de femei.
Instruire de o zi la nivel na?ional în aspecte de "Liderismul pentru femei ?i provoc?rile societ??ii".
Organizarea meselor rotunde în fiecare din cele 13 regiuni cu genericul "Protejarea ?i promovarea statului femeii în societatea moldoveneasc?".
Petrecerea ''discu?iilor comunitare'' în 7 localit??i cu genericul ''A?tept?rile comunit??ii ?i oferta puterii locale'' care vor fi moderate de c?tre femeile-lider. Beneficiari: 1000 de cet??eni din localit??ile rurale, APL, mass-media local?.
Desf??urarea activita?ilor comunitare în 13 localit??i rurale. Beneficiari: cet??enii din 13 comunit??i rurale.
Elaborarea ?i distribuirea pliantului despre ac?iunile comunitare realizate ?i cazurile de succes în cadrul colabor?rii CS de femei ?i APL.
Elaborarea materialelor informative (1000 copii de brosuri si 1000 copii pliante) despre notiunea de gen; egalitatea de sanse pentu femei; rolul femei in societate.
Adun?ri informa?ionale zonale (Nord, Centru ?i Sud) ''Despre no?iunea de gen, egalitatea de ?anse ?i cliseile de gîndire''.
Promovarea rezultatelor proiectului prin publicarea articolelor despre activitatea celor 13 CS si rezultatele inregistrate in: 13 ziare regioanle; radiourile locale si national; reportaje pentru TV regionale.
Atelier na?ional de evaluare a rezulatelor proiectului.
Rezultatele asteptate ale proiectului:
- vor fi selectate 13 CS de femei din 13 regiuni-pilot ale Moldovei, care detin calitati de lider
- 13 lideri al CS sunt instruite in doemenii ce tin de promovarea valorilor democrtatice in comunitatile rurale
- au fost elaborate 13 materiale de studiu pentru
- 260 femei din comunitatile rurale sunt membre ale CS
- au elaborate si editate 4000 copii de materaile informative de calitate: 3 pliante si 1 brosura
- 20 de ini?iative comunitare înaintate, cu impact decizional, pentru discu?ii ?i aprobare la Consiliile Locale
- 15 decizii, aprobate de Consiliile Locale, ca rezultat al ini?iativelor lansate
- 13 activit??i, realizate cu mobilizarea comunit??ii, în parteneriat cu APL ?i agen?ii economici
- 1950 de persoane din comunitate, implicate în activit??i socio-economice
Data ini?ierii proiectului: august 2011
Data finaliz?rii proiectului: august 2012

 

Site la comanda de la Studio Webmaster