publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

FACILITAREA COMERŢULUI CU PRODUSE AGROALIMENTARE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE (FTAP)

Scopul proiectului:
Scopul principal al proiectului este de a contribui la stabilirea unui parteneriat durabil între organiza?ii relevante, ce reprezint? trei ??ri implicate in proiect cu inten?ia de încurajare a comer?ului cu produse agroalimentare în bazinul M?rii Negre.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Crearea unei sistem informa?ional de marketing (SIM) accesibil pentru to?i actorii din sectorul agro-business;
- Sporirea vânz?rilor fermierilor prin accesarea pie?elor noi.

Grupul ?int? al proiectului sunt: produc?tori agricoli orienta?i comercial, antreprenori, furnizori de mijloace de producere, exportatori ?i procesatori. Aria geografic? a proiectului cuprinde jude?ele Gala?i ?i Constan?a – România, regiunile Izmail, Odessa ?i Kotovsk – Ucraina ?i întreg teritoriul Republicii Moldova.

Beneficiarii finali sunt 100 mii de utilizatori ai Sistemului Informa?ional Marketing în regim on-line, 20% dintre care sunt femei. Circa 15 000 de antreprenori agricoli vor beneficia de oferte comerciale ?i pre?uri prin recep?ionarea buletinului s?pt?mânal, studii de marketing, materiale promo?ionale, CD-uri cu baza de date a companiilor din zona eligibil?, distribuite în cadrul activit??ilor proiectului.

Activit??i în cadrul proiectului:
Forumuri de afaceri
Forumurile au ca scop promovarea rela?iilor comerciale dintre antreprenorii agricoli din cele trei state, identificarea oportunit??ilor de afaceri în parteneriat. Constrângerile existente pe acest segment vor fi abordate în mod constructiv prin g?sirea solu?iilor în comun. Pe perioada proiectului vor fi organizate dou? forumuri de afaceri în Gala?i (România) ?i Chi?in?u (Republica Moldova).

Participare la expozi?ii ?i târguri interna?ionale
Beneficiarii proiectului vor vizita trei expozi?iile agricole specializate din aria proiectului:
? InterAgroBusiness, Odessa (Ucraina)
? MoldagroTeh ?i Farmer, Chi?in?u (Republica Moldova)
? Ziua Recoltei, Gala?i (România).
În cadrul expozi?iilor sunt propuse vizite la standurile antreprenorilor agricoli din ??rile vecine, familiarizarea cu tradi?iile ?i tendin?ele de dezvoltare a sectorului agrar ?i stabilirea rela?iilor comerciale.

Seminare informative
Circa 1000 de a agricultori vor fi antrena?i în 30 seminare informative orientate la prezentarea portalul agricol on-line Agrimarket-blacksea, explicarea instrumentele de accesare a acestuia ?i beneficiile utiliz?rii informa?iei de marketing.

Produse:
- Portalul agricol www.agrimarket-blacksea.com este un site interactiv ce ofer? informa?ie multipl? despre pie?ele agricole din trei ??ri: Ucraina, România ?i Republica Moldova. La fel ofer? baza de date a companiilor agricole (beneficiarii sistemului), cadrul de reglementare a comer?ului, studii de pia??, precum ?i activit??ile/evenimentele din cadrul proiectului. Mai mult ca atât, pagina web include instrumente de facilitare a vânz?rilor ?i reprezint? un canal eficient de transmitere a informa?iei de marketing.

- Pre?uri
În fiecare zi de joi, între orele 6:00-8:00, 10 colectori, angaja?i ai proiectului, monitorizeaz? pie?ele agricole angro din Republica Moldova, Ucraina ?i România. Astfel, s?pt?mânal sunt colectate pre?uri pentru 15 pozi?ii de legume ?i 10 de fructe, care ulterior sunt plasate pe pagina web a proiectului.
Informa?ia despre pre?uri este afi?at?, atât în valuta ??rilor participante, cât ?i în Euro. Pre?urile s?pt?mânale pot fi folosite pentru identificarea unor pie?e mai avantajoase de desfacere, efectuarea cercet?rilor de marketing, analize sectoriale pe produse agricole, pronosticuri, etc.

- Baza de date a companiilor (on-line ?i pe CD)
Baza de date va include descrierea succint? a companiilor cu informa?ii privind forma de organizare, m?rfurile ?i serviciile strategice ?i datele de contact.
Companiile înregistrate ca utilizatori ai www.agrimarket-blacksea.com, vor putea individual s?-?i modifice profilul companiei, s? plaseze oferte comerciale ?i s? participe la sondaje on-line.

- Studii de marketing regionale
În cadrul proiectului vor fi elaborate studii de pia?? pe produse de valoare înalt? cum ar fi: legume, fructe ?i pomu?oare. Studiile regionale de marketing vor con?ine: descrierea general? a situa?iei recente ?i tendin?ele de dezvoltare ale sectorului, analiza comer?ului, studierea structurii pie?elor ?i canalelor de distribu?ie, examinarea cadrului regulator pentru comer?, concluzii ?i recomand?ri. Studiile vor include informa?ie analitic? din trei ??ri participante în cadrul proiectului.

- Buletine s?pt?mânale
SIM Agrimarket-blacksea genereaz? în regim automat buletinul electronic s?pt?mânal, care este expediat tuturor utilizatorilor înregistra?i ai portalului. Buletinul con?ine cele mai recente pre?uri pentru fructe ?i legume, ultimele oferte comerciale plasate, precum ?i nout??i/evenimente din cadrul proiectului.
Buletinul este destinat produc?torilor agricoli ?i operatorilor pie?ei care vând sau cump?r? produse agroalimentare ?i vor s?-?i g?seasc? parteneri comerciali pentru exportul produselor în ??rile din vecin?tate.
Pentru o asigurare mai larg? a accesului la informa?ie ?i extinderea num?rului de utilizatori, buletinul este distribuit ?i în versiune tip?rit? diferitor actori implica?i în comer?ul agricol.

- Oferte comerciale
Utilizatorii înregistra?i pe www.agrimarket-blacksea.com au posibilitatea de a?i promova produsele prin plasarea gratuit? a ofertelor comerciale. Oferta trebuie s? includ? în mod obligatoriu date specifice despre produse: calitate, soiuri, cantitate ?i pre?. Precum ?i informa?ia de contact a companiei ofertante: telefon, email.

Rezultate a?teptate
• Ini?ierea unui Sistemului Informa?ional Marketing „Agrimarket-blacksea" func?ional ?i accesibil pentru beneficiari;
• Colectarea pre?urilor s?pt?mânale angro de pe 10 pie?e din Moldova, România ?i Ukraina ?i plasarea lor pe www.agrimarket-blacksea.com;
• Plasarea ?i promovarea a circa 600 de oferte comerciale prin intermediul SIM „Agrimarket-blacksea" ?i ac?iunilor de promovare;
• Crearea unei baze de date on-line ce va include cel pu?in 300 antreprenori, comercian?i ?i exportatori;
• Producerea a 500 CD cu baza de data a companiilor ?i distribuirea acestora beneficiarilor proiectului în cadrul forumurilor de afacere, participarea la expozi?ii, instruiri, conferin?e, etc.
• Elaborarea a 4 studii de cercetare ?i analiz? ai pie?ei agroalimentare din Moldova, România ?i Ukraina;
• Publicarea a 10000 pliante ?i bro?uri, 12000 buletine s?pt?mânale ?i distribuirea acestora beneficiarilor proiectului;
• Organizarea a 2 forumuri de afacere în ??rile participante pentru stabilirea contactelor între beneficiarii proiectului;
• Publicarea ?i distribuirea a 2 cataloguri pentru participan?ii la forumurile de afaceri, ce includ descrierea companiilor participante la forum;

Ca rezultat al activit??ilor realizate se estimeaz? c? sistemul informa?ional marketing on-line www.agrimarket-blacksea.com va fi utilizat de circa 100 mii utilizatori, iar 150 antreprenori agricoli vor accesa noi pie?e externe.

Proiectul „Facilitarea comer?ului cu produse agroalimentare în Bazinul M?rii Negre" este implementat de Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform în parteneriat cu Funda?ia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici ?i Mijlocii din Gala?i, România ?i Fondul Regional de Sus?inere a Antreprenorilor din Odessa, Ucraina în cadrul „Programului Opera?ional Comun Bazinul M?rii Negre", finan?at de Uniunea European?.

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2011- 30 octombrie 2013

 

Site la comanda de la Studio Webmaster