publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Protestul agricultorilor din 23 noiembrie a fost contramandat

img 3305

Reprezentan?ii organiza?iilor de fermieri: Uniunea Republican? a Asocia?iilor Produc?torilor Agricoli "UniAgroProtect", Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform ?i Federa?ia Fermierilor au anun?at ast?zi, în cadrul unei conferin?e de pres?, c? contramandeaz? actiunile de protest care urmau a fi organizate pe data de 23 noiembrie, curent.
"Dup? un ?ir de negocieri ?i discu?ii, am reu?it s? ob?inem promisiuni la toate capitolele din rezolu?ia pe care am înaintat-o anterior c?tre organele de conducere ale statului. La subiectul Taxei pe Valoare Ad?ugat?, avem înaintat un proiect de lege care urmeaz? a fi votat în urm?toarele zile de Parlament", a spus Alexandru Slusari, pre?edinte al UniAgroProtect.
Reprezentan?ii fermierilor au subliniat c? nu este vorba despre o anulare total? a protestelor, ci de contramandare.
"Nu avem, din p?cate, pân? la moment, nici un rezultat palpabil, nicio decizie oficial?. Totu?i, nu avem scopul de a organiza proteste, vrem s? ne ax?m pe solu?ionarea problemelor. Dar, în cazul în care vom r?mâne doar cu promisiunile, ne rezerv?m dreptul de a numi o alt? dat? pentru proteste care s? nu coincid? cu vreo ac?iune legat? politic?", men?ioneaz? Iurie Hurmuzachi, vicedirector al Federa?iei AGROinform.
Amintim c? anterior, produc?torii agricoli au înaintat o rezolu?ie c?tre Guvern ?i Parlament în care solicitau: stabilirea agriculturii ?i dezvolt?rii rurale ca prioritate în Strategia de dezvoltare 2020, revenirea la cota TVA de 8% ?i majorarea fondului de subven?ionare pân? la 640 milioane de lei. Din cauza c? au fost ignora?i de organele statului, au decis s? organizeze ac?iuni de protest.

 

Создание сайта Studio Webmaster