publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

"Am fost prea răbdători", spun agricultorii

conf octombrieMiercuri, organiza?iile reprezentative ale agricultorilor au chemat jurnali?tii la o conferin?a de pres? pentru a scoate în eviden?? restan?ele Guvern?rii în politica agrar?. Alexandru Slusari, pre?edintele Asocia?iei produc?torilor agricoli UniAgroProtect a ?inut s? precizeze c? de?i ne afl?m în plin? campanie electoral?, aspectul politic trebuie eliminat din motivele organiz?rii conferin?ei.

Agricultorii au declarat c? tot timpul au ?inut cont de posibilit??ile financiare limitate a statului, precum ?i de aspectul politic al situa?iei din ?ar?, dar acum au ajuns la limit?. „Sus?inem politica de integrare european? ?i am f?cut totul posibilul pentru a nu admite destabilizarea situa?iei în ?ar?. Îns?, în aceasta perioad? crucial? pentru rezisten?a agriculturii moldovene?ti, autorit??ile statului nu întreprind m?suri suficiente pentru a sprijini sectorul agrar", declar? Alexandru Slusari. Cea mai actual? problem? pentru agricultori este cea a compensa?iilor. Agricultorii sus?in c? statul a aprobat un regulament f?r? a-i consulta pe ei. Prin urmare, s-a creat o situa?ie c? ast?zi cantitatea de mere livrate la întreprinderile de procesare, dep??e?te aproximativ de 2 ori cantitatea ce urmeaz? a fi subven?ionat?. O alt? problem? este c? agricultorii nu ?tiu ce vor face cu merele de iarn?. Fructele nu pot fi exportate în Uniunea European? f?r? taxe vamale, pentru c? agen?ii economici care import? mere din Moldova au nevoie de garan?ie bancar?.

Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform sus?ine c? dintr-o parte poate p?rea c? organiza?iile de fermieri doar cer, îns? nu este adev?rat. „Vrem compensa?ii, vrem subven?ii, vrem motorin? ieftin?. Noi cerem îns? doar ceea ce nu putem realiza singuri, pentru c? pe de alt? parte, noi facem tot posibilul pentru a aplana situa?ia creat?. C?ut?m poten?iale pie?e de desfacere, inform?m fermierii despre posibilit??ile de subven?ionare ?i îi ajut?m s? preg?teasc? aplica?iile pentru subven?ii. Anul trecut ¼ din toate aplica?iile au fost elaborate cu suportul speciali?tilor de la AGROinform". Potrivit lui Hurmuzachi, problema petrolului este de-acum o glum? de prost gust, pentru c? agricultorii au prezentat numeroase calcule ?i au adus argumente c? pre?urile în acest sector ar trebui s? scad?, îns? nimic nu se întâmpl?. „Sunt pesimist ?i nu cred se va întâmpla ceva pozitiv. Îmi doresc acest lucru, dar m? îndoiesc de acest fapt. Este sigur c? în scurt timp vom reveni în aceea?i componen??, cu acelea?i probleme care nu vor fi solu?ionate, dar care va fi atitudinea noastr? atunci, urmeaz? s? decidem. Am reu?it s? ?inem situa?ia sub control cu membrii no?tri, dar cred c? am fost prea r?bd?tori', a mai spus vicedirectorul AGROinform.

Valeriu Cosarciuc, pre?edintele Federa?iei Na?ionale a Fermierilor a declarat c? de?i Guvernul a recunoscut agricultura ca ramur? prioritar?, doar a scris acest lucru într-un document ?i a uitat de agricultori. Produc?torul de mere Vlad Gamureac din s. Colic?u?i, Briceni le-a spus jurnali?tilor c? merele în livezile din nordul ??rii nu sunt culese, iar oamenii sunt dispera?i. „V? declar cu toat? responsabilitatea, nu se comercializeaz? nimic. Doar 1-2-3% ?i atât. Nu vindem în Irak ?i Turcia, cum se declar?. Nu vor nici partenerii no?tri din România s? ia merele noastre, pentru c? trebuie s? pl?teasc? garan?ie bancar?. Din Polonia ei pot lua mult mai simplu, f?r? prea multe b?t?i de cap. Nu am meritat asemenea atârnare din partea Guvernului. Ei cred c? vom ie?i cumva din situa?ie. Imposibil. Po?i s? ie?i când ai pierderi de 50 -70 %, dar când ai pierderi sut? la sut?, e imposibil". Pre?edintele Consiliului de Administrare AGROinform, Alexei Ivanov, fermier din M?l?ie?ti, Orhei sus?ine c? situa?ia este alarmant?, iar în nordul ?i centrul republicii, unde sunt livezi bogate de mere, fructele stau pe jos. „Anul trecut am comercializat merele la întreprinderile de procesare cu 2 lei, iar în acest an cu 50 bani kg, la un pre? de patru ori mai mic. În magazine îns? pre?ul la suc nu s-a mic?orat. Ori este o în?elegere între Guvern ?i întreprinderile procesatoare, ori altceva la mijloc, dar trebuie s? se ia m?suri în acest sens. Am fost într-o deplasare la Ocni?a ?i oamenii spun c? mai bine hr?nesc vitele cu mere, decât s? le dea la procesare". 

De asemenea, agricultorii au declarat c? anul acesta suma solicit?rilor de subven?ii dep??e?te cu 150 milioane suma disponibil?. F?r? suplinirea fondului de subven?ionare, mul?i agricultori vor da faliment, iar procesul de investi?ii în sectorul agrar va fi descurajat. Nu au fost adoptate câteva legi importante pentru agricultori, cum ar fi cea privind impozitul consolidat ?i legea zilierilor. Agricultorii au oferit r?gaz autorit??ilor dou? s?pt?mâni pentru rezolvarea acestor probleme, în caz contrar spun c? vor fi nevoi?i s? ias? la proteste.

 

Создание сайта Studio Webmaster