publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Materiale de studiu editate de AGROinform pentru fermieri

materialeZece materiale de studiu au fost editate de c?tre Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor AGROinform, sub forma unor bro?uri, destinate cercurilor de studiu din ?ar?. Materialele au diverse tematici din agricultur?, cum ar fi cooperarea fermierilor, marketingul pentru micile gospod?rii agricole, managementul exploata?iilor agricole de tip familial, dar ?i cultivarea diverselor legume în sere ?i cre?terea vacilor de lapte. Cercurile de studiu, ca o metod? de înv??are pentru fermieri, au fost ini?iate în ?ara noastr? de c?tre AGROinform, dup? modelul suedez.

Potrivit lui Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform materialele au fost elaborate într-un limbaj accesibil pentru fermieri, dar cu p?strarea elementelor – cheie necesare ?i vor fi difuzate în cadrul cercurilor de studiu pe care organiza?ia le are sub tutel?, pentru ca to?i cei care sunt interesa?i de anumite subiecte, s? le poat? utiliza. „Aceste materiale au fost elaborate împreun? cu partenerii no?tri din ??ri precum Albania ?i Kosovo, cu suportul Centrului pentru Dezvoltarea Cooperativelor We Effect, fiind destinate agricultorilor din ??rile respective. AGROinform fiind considerat? o organiza?ie lider la acest subiect, a propus 14 tematici care ar fi mai relevante pentru cercurile de studiu. Printr-o metodologie special?, fiecare ?ar? ?i-a ales subiectele în care de?in expertiza ?i astfel ne-am oprit la 10 teme care urmau s? fie dezvoltate ca materiale pentru cercurile de studiu".
Astfel, Albania a elaborat materialul ce vizeaz? cre?terea ardeilor în sere, cultivarea castrave?ilor ?i ro?iilor în sere ?i tehnologia de producere a merelor. Celelalte tematici, ?ase la num?r au fost elaborate de exper?ii AGROinform. Ne referim aici la tematica cooper?rii fermierilor, care este una din c?r?ile de vizit? ale Federa?iei, marketingul pentru micile gospod?rii agricole, organiza?ia având dou? sisteme informa?ionale de marketing ?i o re?ea de exper?i. De asemenea, materialul privind managementul exploata?iilor agricole de tip familial, unde Federa?ia de?ine informa?ia necesar? ?i o analiza comparativ? în acest domeniu. Tot AGROinform a elaborat ?i materialele despre agricultura ?i energia alternativ?, iar prin intermediul exper?ilor asocia?i, materialele despre cultivarea cartofilor ?i cre?terea vacilor de lapte. „De la bun început au fost elaborate cerin?ele acestor materiale, apoi ele au fost verificate, testate în teren de c?tre noi ?i partenerii no?tri. Au fost elaborate în patru limbi: român?, englez?, albanez?, serb?", ne spune I. Hurmuzachi.
În R. Moldova cercurile de studiu, adic? aplicarea metodei de înv??are în grup a fermierilor, a fost început? de c?tre Federa?ia AGROinform înc? în anul 2004. Pe parcursul anilor fermierii au demonstrat un interes v?dit fa?? de cercurile de studiu, solicit?ri de organizare fiind tot mai multe, astfel utilitatea acestui gen de studiere în comun a fost demonstrat?. În timpul apropiat, în cadrul unui atelier de lucru organizat de AGROinform se va face o planificare pentru anul 2015 a num?rului de cercuri de studiu pentru fermieri, tineri, femei, care vor fi localit??ile, temele, num?rul de participan?i, dup? care va începe activitatea propriu-zis?.

 

Создание сайта Studio Webmaster