publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Ieri a avut loc Adunarea Generală AGROinform

foto adunarea generalaÎn ziua de 3 martie a avut loc Adunarea General? a Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform. Membrii AGROinform au constatat c? activitatea în sectorul agricol este in continuare complicat?. În urma prezent?rilor ?i dezbaterilor, membrii Federa?iei AGROinform au adoptat rezolu?ia Adun?rii Generale, ce include cele mai principale probleme vizate în cadrul discursurilor ?i care va fi expediat? c?tre organele de stat de profil

În continuare organiza?ia ?i-a propus s? ac?ioneze în comun cu alte organizatii ale agricultorilor pentru a contribui la îmbun?t??irea politicilor în agricultur?. Ac?iunile urmeaz? a fi direc?ionate în primul rând spre: majorarea fondului de subven?ionare pân? la 1,2 mlrd lei, demonopolizarea pie?ei petroliere, alocarea sprijinului financiar tuturor produc?torilor de fructe care au livrat mere întreprinderilor de procesare în toamna anului 2014 inclusiv mere soiuri de iarn?, lansarea creditului polonez etc. 

S-a solicitat Guvernului R. Moldova s? acorde aten?ia la faptul c? produc?torii agricoli pl?tesc mai scump pentru mijloacele de producere comparativ cu produc?torii din ??rile vecine ?i respectiv s? ini?ieze ac?iuni concrete pentru solu?ionarea acestei probleme ce diminueaz? competitivitate produselor autohtone. S-a propus s? se contribuie la men?inerea cotei TVA de 8 % pentru produc?ia agricol?, în leg?tur? cu vulnerabilitatea situa?iei în acest sens.

S-a constatat c? organiza?iile produc?torilor (cooperative ?i/sau grupuri de produc?tori) sunt structuri de afaceri extrem de importante pentru fermieri, în special în contextul semn?rii Acordului de Liber Schimb cu UE. Cazurile de succes în domeniul cooper?rii au demonstrat avantajele evidente prin cifre de afaceri sporite, investi?ii, accesarea pie?elor, etc. S-a mai stabilit c? în plan general performan?a în domeniul cooperarii fermierilor este totu?i slab?, fiind în special condi?ionat? de capacitatea sc?zut? de auto-organizare a produc?torilor, dar ?i lipsa programelor de asisten?? pentru formarea ?i dezvoltarea cooperativelor din partea Guvernului. S-a constatat c? exist? necesitatea stringent? în modernizarea serviciilor de extensiune concomitent cu modernizarea agriculturii. S-a discutat despre faptul c? este necesar ca Ministerul Agriculturii s? revizuiasc? strategia existent? de dezvoltare a serviciilor de extensiune avînd la baz?: evaluarea obiectiv? ?i impar?ial? a tuturor actorilor ?i serviciilor de consultan?? existente, inclusiv cele private; evaluarea necesit??ilor fermierilor în domeniul consultan?ei ?i transferului de inova?ii, ini?ierea unui dialog transparent cu implicarea tuturor actorilor viza?i privind efeicien?a, calitatea ?i corespunderea acestor servicii necesit??ilor sectorului agricol.

La Adunarea General? AGROinform a fost prezent ?i Ion Sula, ministrul Agriculturii care a relatat despre m?surile pe care le întreprinde Guvernul pentru a diminua impactul crizei financiare. Printre m?surile de urgen?? a fost numit? accelerarea procesului de elaborare a Regulamentului de Subven?ionare, care va prevedea, pe lâng? alte m?suri de sus?inere ?i asisten?a pentru agricultorii, care au accesat credite la b?ncile comerciale, încheierea în cel mai apropiat timp a negocierilor cu Banca Mondial? pentru un împrumut de 12 mln de lei, care va fi repartizat cu titlu de compensa?ii celor care au livrat mere la procesare ?i viticultorilor care au transportat strugurii tehnici la fabricile de vin. Conform informa?iei Ministrului Agriculturii, în anul curent, agricultorii, pentru prima dat? vor beneficia de suportul Uniunii Europene, care va acorda ??rii noastre prin progamul „ENPARD”, 17 mln de euro, din cele 52 de milioane, care vor fi transferate pe parcursul a trei ani, cu titlu de ajutor nerambursabil.

 

Создание сайта Studio Webmaster