publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Agricultorii anunță proteste în toată țara în ziua de 27 martie

proteste2Miercuri, 18 martie, în cadrul unei conferin?e de pres?, reprezentan?ii a patru organiza?ii ale produc?torilor agricoli AGROinform, UniAgroProtect, Federa?ia Fermierilor ?i Moldova-Fruct au anun?at desf??urarea unei ac?iuni de protest în ziua de 27 martie pe teritoriul întregii ??ri.

Agricultorii au declarat c? a?teapt? de la Guvern pa?i concre?i de sprijinire a ramurii în ajunul lucr?rilor agricole de prim?var?. Participan?ii la conferin?a de pres? au avertizat Guvernul c? revenirea la TVA de 20 % în agricultur? va fi „ultimul cui în co?ciugul ramurii". Ei sus?in c? instabilitatea pe pia?a financiar?, a dus la deprecierea leului, majorarea pre?urilor la produsele de import, ceea ce a lovit dureros în agricultori, care import? semin?e, solu?ii de protejare a plantelor, materiale ?i tehnic? la pre?uri exagerate.

Agricultorii care au credite în euro au pierdut din diferen?a de curs, pe care acum nu au cu ce s? o achite, deoarece comercializarea produc?iei este complicat? de o serie întreag? de factori obiectivi economici ?i financiari. Ei s-au plâns de comportamentul b?ncilor, care au suspendat acordarea împrumuturilor chiar ?i celor ce au „istorie de credit bun?". „Dobânzile la credite dep??esc 20%, ceea ce le face inaccesibile pentru majoritatea agen?ilor economici din sectorul agricol al economiei", sus?in agricultorii.

De asemenea, conduc?torii organiza?iilor reprezentative ale agricultorilor cer Guvernului ordine ?i transparen?? pe pia?a produselor petroliere. Agricultorii insist? demult timp asupra adopt?rii unei metodologii clare de formare a pre?urilor la motorin? ?i benzin?, dar cerin?a nu a fost îndeplinit? nici pân? în prezent. La fel produc?torii agricoli au obiec?ii mari fa?? de metodica de repartizare a creditului Guvernului Poloniei în m?rime de 100 mil. de euro, solicitând aplicarea unor rate procentuale corecte ?i justificate, nu cele care sunt propuse în prezent agricultorilor.

În 2014 agricultorii au ob?inut ca Guvernul s? recunoasc? agricultura "ramur? strategic?", incluzând-o în "Strategia-2020", îns? totul s-a oprit aici, sus?in ei, de?i agricultura necesit? dezvoltare ?i modernizare, f?r? de care Moldova nu se poate integra în UE. Conduc?torii asocia?iilor au indicat cauzele principale, existen?a c?rora face agricultura na?ional? necompetitiv?: subven?ii mici ale statului, dobânzi mari la creditele bancare, motorin? ?i benzin? scump?.

 

Создание сайта Studio Webmaster