publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

REZOLUȚIA ADUNĂRII GENERALE AGROinform

agro logo

DIN 24 FEBRUARIE 2017

Participanți la adunare – Consiliul de Administrare național, Consiliile de Administrare ale organizațiilor regionale membre AGROinform, membrii Federației, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Directorul adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, reprezentanții programelor și proiectelor internaționale în Moldova: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), CHEMONICS, UCIP-IFAD, Proiectul ”Asistenta tehnica pentru implementarea programului ENPARD - Moldova”, directorii executivi ai organizațiilor regionale, echipa oficiului național de coordonare, reprezentanții asociațiilor de fermieri – ”UniAgroProtect” și Moldova Fruct,  mass-media. Total participanți la adunare- 176 membri și invitați.

În urma prezentărilor și dezbaterilor, membrii Federației AGROinform au adoptat rezoluția Adunării Generale, document care  include cele mai principale probleme vizate în cadrul discursurilor.

I. Situația generală în agricultură

Cu toate că anul economic 2016 a fost mai favorabil comparativ cu 2015, se confirmă faptul că principala problemă a economiei moldovenești rămâne competitivitatea slabă. Produsul Intern Brut înregistrează o creștere estimată de 3%, în special pe baza a două sectoare: (i) agricultură; și (ii) servicii. Agricultura demonstrează o creștere față de anul 2015 în special pe fonul secetei; dar indicatorul comparativ în anul 2017 poate fi unul mult mai redus în contextul multiplelor constrângeri întâmpinate.

Pe parcursul anului 2016 agricultura Moldovei a fost influențată de un șir de factori, precum: calamități naturale (înghețuri, grindină, secetă, ploi torențiale) restricțiile comerciale impuse de Federația Rusă, criza din Ucraina, necesitatea stringentă de identificare a noilor piețe de desfacere, problemele în sectorul bancar privind accesarea creditelor, restanțe la subvenționarea agriculturii etc.

Membrii AGROinform constată că activitatea în sectorul agricol ca ramură strategică necesită o atenție și un suport argumentat și rezultativ în perioada actuală. Problemele principale accentuate de agricultori, dar și domeniile de implicare stringentă din partea instituțiilor statale și a partenerilor de dezvoltare sunt următoarele:

II. Subvenționarea sectorului agricol

Subvenționarea agriculturii este o pârghie primordială în capitalizarea și sporirea competitivității sectorului agricol autohton. Din aceste considerente credem că este stringent necesar de întreprins următoarele acțiuni:

Recuperarea completă a subvențiilor restante din anul 2016 până la finele lunii martie 2017 pentru a asigura cu mijloace desfășurarea lucrărilor de primăvară.

Includerea propunerilor AGROinform (25 la număr) în Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Aviz nr. 75 din 25 ianuarie 2017 anexat).

Aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural până la 31 martie 2017.

Identificarea resurselor financiare suplimentare pentru suplinirea fondului în scopul acordării suportului pentru toți depunătorii de dosare eligibile.

Respectarea prevederilor Legii cu privire la principiile subvenționării în agricultură și dezvoltare rurală în scopul asigurării continuității măsurilor de sprijin pentru agricultura competitivă.

Asigurarea îndeplinirii indicatorilor prevăzuți inclusiv cu implicarea societății civile pentru accesarea următoarelor tranșe ale fondului ENPARD.

Stimularea exportului prin subvenționarea la kg a produselor destinate pentru export.

Extinderea gamei de credite pasibile pentru subvenționare.

III. Stabilitatea macroeconomică și finanțarea sectorului agricol

În ultimii ani, din cauza dificultăților în sector, agricultorii au fost nevoiți să investească rezervele modeste acumulate destinate inițial pentru dezvoltare în cheltuieli directe pentru asigurarea procesului de producere. Aceasta a condus la insuficiență acută de resurse financiare. Situația se agravează și din motivul scumpirii mijloacelor de producere, a creditelor greu accesibile, în special pentru mijloacele circulante. Pentru redresarea situației și asigurarea activității operaționale, solicităm:

Crearea unui fond special de creditare a agriculturii prin oferirea unor produse de creditare avantajoase pentru agricultori, inclusiv pentru aprovizionare cu circulante.

Atragerea proiectelor internaționale de creditare în scopul micșorării ratei dobânzii bancare pentru sporirea competitivității.

Examinarea posibilităților de reducere a plafoanelor minimale pentru obținerea creditelor din liniile internaționale existente în scopul creșterii numărului de beneficiari.

Relansarea creditului polonez cu simplificarea procedurilor de accesare a resurselor.

Crearea Fondului de garanție funcționabil pentru beneficiarii de credite.

Guvernului Republicii Moldova să direcționeze atenția asupra faptului că producătorii agricoli din Republica Moldova plătesc cu 30%-40% mai scump pentru mijloacele de producere comparativ cu producătorii din țările vecine și respectiv să inițieze acțiuni concrete pentru soluționarea acestei probleme ce diminuează competitivitatea produselor autohtone.

Aplicarea procedurii de recunoaștere simplificată după modelul UE pentru substanțele ne-toxice cum ar fi microelementele și regulatorii de creștere. La fel și pentru acele categorii de pesticide ce se utilizează pentru suprafețe de culturi de proporții mici: pomușoare, gutui, vișine, goji etc.

Stabilirea termenului de ”Force major” în scopul obținerii primelor de asigurare.

IV. Achiziții publice

Producătorii  înregistrați să aibă dreptul de participare la activitățile publice.

Posibilitatea de a achiziționa dreptul de a produce produse pentru instituțiile preșcolare (după modelul de acreditare).

V. Politici sectoriale

O atenție sporită este solicitată politicilor sectoriale, care actualmente întimpină diverse obstacole. Membrii Federației AGROinform evidențiază câteva puncte strategice în acest domeniu:

Susținerea sectorului zootehnic este insuficientă și ineficienta, deoarece producătorii de produse lactate activează în condiții de concurență neloială în special când piața autohtonă este invadată de importul extern. Prețul oferit de fabricile de prelucrare deseori este sub limita cheltuielilor pentru producerea unui litru de lapte. Se resimte lipsa acută de soiuri productive de vite de lapte și carne.

Sectorul de producere a legumelor este unul de o importanță primordială pentru fermierii care practică acest gen de activitate. În ultimii ani se resimte o anumită evoluție în sector prin apariția serelor mai moderne, aplicarea tehnologiilor noi etc. Cu toate acestea legumicultura rămâne de fi subdezvoltată, iar comparativ cu sectorul fructelor se plasează cu cel puțin 10 ani întârziere ca infrastructură și investiții în tehnologii moderne. Modernizarea sectorului de producere a legumelor se impune fără amânare prin susținerea dinamică a sectorului și subvenționarea infrastructurii de păstrare, calibrare și ambalare. De asemenea este necesar de a subvenționa și producerea răsadului în sere, deoarece de calitatea acestuia depinde productivitatea și calitatea legumelor.

Sectorul pomicol este unul de o importantă strategică ce înregistrează o tendință de dezvoltare în ultimii ani. Dar în paralel se confruntă cu obstacole legate de diversificarea piețelor de desfacere, insuficiența specialiștilor in domeniu, insuficiența dezvoltării structurilor de transfer tehnologic etc. Se necesită impulsionarea proiectului ”Livada Moldovei”.

Agricultura ecologică constituie un viitor, atât sub aspectul generării de venituri, cât și sub aspectul grijii față de sănătatea populației. Se solicită aprobarea Programului național privind agricultura ecologică și identificarea resurselor pentru implementarea acestuia.

Sectorul cerealier se confruntă periodic cu prețuri de achiziții joase, lipsa tehnologiilor performante și insuficiență echipamentului agricol modern care este excesiv de costisitor. La fel o problemă constituie lipsa elevatoarelor ce ar conduce la creșterea prețurilor.

Cooperarea fermierilor continuă să rămână o sarcină primordială pentru sporirea competitivității. Astfel, se necesită o atenție deosebită prin eforturi conjugate din partea Guvernului, a donatorilor și a organizațiilor de consultanță.

Forța de muncă rămâne, la fel o problemă arzătoare în sector. Se necesită accelerarea susținerii tinerilor în agricultură, atât prin proiectele actuale, cât și identificarea noilor pârghii de stimularea a tinerilor. La fel, se impune necesitatea aplicării Legii zilierilor.

VI. Irigarea din apele subterane

Seceta este un fenomen, frecvența căruia a sporit în mod semnificativ pe parcursul ultimilor ani, având un impact negativ asupra dezvoltării agriculturii. Soluționarea acestei probleme ar fi posibilă prin adoptarea cadrului legal care ar permite utilizarea apelor subterane în scop de irigare, în special în zonele în care nu există surse necesare de apă de suprafață, dar există suficiente rezerve de ape subterane.

VII. Informare și consultanță agricolă

Există necesitatea stringentă de modernizare a serviciilor de extensiune concomitent cu modernizarea agriculturii. În prezent consultanța agricolă este slab conectată la inovații și știință și nu corespunde solicitărilor din partea fermierilor. Organizațiile de fermieri nu dispun de resurse pentru dezvoltarea și/sau diversificarea acestor servicii, iar serviciul public de extensiune oferă preponderent consultanță generală și/sau tehnică. Strategia de dezvoltare a serviciilor de extensiune trebuie să fie revizuită prin principiul incluziunii și durabilității, vizând în egală măsură serviciile publice și private, iar ministerul trebuie să-și asume rolul de coordonare pentru asigurarea serviciilor de calitate în domeniul consultanței agricole.

 

DECIZII FINALE

1. Adoptarea Rezoluției Adunării Generale a Federației Naționale a Producătorilor Agricoli din Moldova „AGROinform” în calitate de document de poziție pentru anul 2017, care va fi transmis  tuturor  organelor guvernamentale vizate.

2. Monitorizarea procesului de luare a deciziilor de către factorii responsabili cu aplicarea ulterioară în practică pentru soluționarea problemelor abordate.

3. În cazul estimării rezultatelor nesatisfăcătoare, va fi necesar de elaborat un plan de acțiuni la nivelul consiliului administrativ și adunării generale extraordinare pentru redresarea situației.

 

Создание сайта Studio Webmaster