publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

IPAM

1.Obiectivele programului

 • Obiectiv de dezvoltare
           Creşterea puterii de influenţă a fermierilor şi accesul sporit la pieţe contribuie la reducerea sărăciei în zonele rurale
 • Obiectivele pe componente

I. Politicile pentru dezvoltarea economică rurală sunt îmbunătăţite şi echitabile datorită parteneriatelor stabilite în lobby şi prin implicarea reţelei AGROinform

II. Fermierii îşi dezvoltă afacerile prin sporirea investiţiilor şi accesului la pieţe

III. Bunăstarea fermierilor sporeşte prin cooperare, transfer de cunoştinţe şi practici agricole durabile

2. Rezultatele programului

Rezultatul I:

Prin activităţi de lobby şi implicarea reţelei, politicile pentru dezvoltarea economică rurală au fost îmbunătăţite şi au devenit echitabile fapt ce a avut un impact amplu asupra tuturor categoriilor de beneficiari, comunitate şi organizaţie. Aceasta cuprinde următoarele elemente:

 • Mărirea fondului de subvenţionare cu 15% a dus la investiţii mai multe şi respectiv la venituri net sporite a populaţiei rurale, în special pentru fermierii mici şi medii.
 • Procedurile de export simplificate contribuie la accesarea mai uşoară a pieţelor externe ce aduce beneficii atât fermierilor cât şi familiilor lor.
 • Prin implicarea mai activă a femeilor în dezbaterile politice se obţin facilităţi speciale pentru sectoarele de producere unde în marea majoritate sunt implicate femeile, ex. producerea legumelor şi laptelui.
 • La nivel organizaţional, numărul sporit de membri consolidează durabilitatea organizaţiei şi puterea sa de negociere în raport cu factorii de decizie şi parteneri.

Rezultatul II:

Prin asistenţa primită în marketing şi dezvoltarea afacerilor, fermierii îşi dezvoltă afacerile prin sporirea investiţiilor şi accesului la pieţe.

Rezultatele principale planificate sunt următoarele: afaceri durabile au fost create şi dezvoltate; spiritul de întreprinzător în rândurile producătorilor a sporit, încât au fost investite 2 mil. Euro în dezvoltarea afacerilor; veniturile fermierilor/întreprinzătorilor au sporit cu 10%; pieţe noi au fost accesate; capacităţile de negociere a fermierilor cu mediul de afaceri au sporit; volumul exporturilor produselor agro-alimentare s-a majorat fiind facilitate de SIM, utilizarea căruia a crescut cu 8%.

Rezultatul III:

Cooperarea fermierilor contribuie la creşterea bunăstării fermierilor prin transfer de cunoştinţe şi practici agricole durabile. Rezultatele aşteptate la acest component sunt următoarele:

 • Fermierii din cadrul cooperativelor au acces la mijloace circulante de calitate înaltă, pieţe şi servicii tehnologice fapt ce permite de a le spori veniturile cu 10%. Fermierii au reuşit să-şi comercializeze produsele la preţ de 5% mai înalt în comparaţie cu preţurile oferite de procesatori.
 • În cadrul grupurilor de producători, utilizarea (aplicarea) a 30% a bunelor practici agricole a devenit ceva obişnuit. Promovarea practicilor prietenoase mediului este primul pas în sensibilizarea societăţii despre efectele negative ale schimbărilor climatice asupra agriculturii şi societăţii umane în genere. Cultura democrată şi participativă de administrare a cooperativelor contribuie la dezvoltarea comunităţilor rurale. În grupurile informale, productivitatea sporeşte cu 7%.
 • Cunoştinţele fermierilor acumulate în cadrul instruirilor şi asistenţei obţinute prin organizaţiile de fermieri şi grupuri informale duce la utilizarea raţională a pesticidelor. Aceasta va avea un efect pozitiv asupra mediului şi face ca investiţiile în cadrul cooperativelor să urmeze strict normele pentru protecţia mediului. Toate acestea au un impact pozitiv asupra oportunităţilor de export care de asemenea sporesc datorită calităţii mai înalte a produselor.
 • Federaţia AGROinform îşi consolidează capacităţile în prestarea serviciilor profesioniste necesare grupurilor de producători. AGROinform, prin experienţa acumulată, îşi consolidează poziţia de lider în promovarea şi dezvoltarea organizaţiilor de fermieri formale şi informale. Atragerea organizaţiilor informale şi formale, inclusiv asociaţiile pe produs ca membri ai AGROinform, permite de a spori puterea de reprezentare care ulterior face mai uşor procesul de negocieri cu structurile statale şi non-statale în protejarea drepturilor membrilor săi.

3. Output-urile programului

Componenta I. Lobby şi Dezvoltarea Reţelei

Obiectiv: Politicile pentru dezvoltarea economică rurală sunt îmbunătăţite şi echitabile prin parteneriate stabilite în lobby şi prin implicarea reţelei AGROinform

Output 1: Politici agricole îmbunătăţite şi echitabile

 • 2 campanii de lobby desfăşurate
 • 2 parteneriate locale stabilite în cadrul campaniilor de lobby
 • 4 studii comparativ – analitice elaborate şi rezultatele promovate către public şi factorii de decizie

Output 2: Activităţi de lobby desfăşurate în parteneriat

 • 60 ONG-uri membre ale Coaliţiei pentru Dezvoltarea Economică Rurală (CDER) implicate în cel puţin o campanie de lobby desfăşurată de AGROinform
 • 15 mass-media implicate în promovarea poziţiilor şi declaraţiilor AGROinform şi CDER
 • Contacte stabilite cu factorii de decizie

Output 3: Reţeaua AGROinform mobilizează membrii săi pentru activităţi de lobby

 • Puterea de reprezentare a AGROinform sporeşte prin creşterea numărului de membri cu 20%
 • 30 Adunări Generale la nivel regional desfăşurate ca platformă pentru dezbaterea politicilor agricole cu participarea a cel puţin 75% din membri
 • 2 Conferinţe Naţionale ale Membrilor desfăşurate cu participarea factorilor de decizie, mass-media şi parteneri pentru abordarea problemelor majore din sectorul agricol
 • 35 de fermieri (inclusiv 20% femei), membri ai Consiliului de Administrare şi ai AGROinform au obţinut abilităţi în aspecte de lobby
 • Cel puţin 1700 de membri participă la activităţi organizate în cadrul reţelei

Componenta II. Marketing şi Dezvoltarea Afacerilor

Obiectiv: Fermierii îşi dezvoltă afacerile prin sporirea investiţiilor şi accesului la pieţe

Output 1: Fermierii cunosc mai bine tendinţele pieţii utilizând informaţia SIM

 • Baza de date a preţurilor elaborată include:
 • Preţuri săptămânale angro pentru 58 de produse disponibile pe 5 pieţe
 • Preţuri săptămânale/lunare colectate de la 250 producători agricoli
 • Preţuri săptămânale de pe 4 pieţe externe
 • 270 analize şi studii de piaţă elaborate
 • 200 abonamente electronice comerciale pentru produsele AgraVista
 • 2400 buletine marketing distribuite

Output 2: Fermierii investesc în marketing datorită asistenţei primite

 • 200 planuri de afaceri elaborate
 • 130 planuri de afaceri creditate în valoare de 2 mil. Euro
 • 20 micro-întreprinderi noi înfiinţate şi 650 locuri de muncă create
 • 15 consultanţi cu abilităţi/deprinderi în oferirea asistenţei la dezvoltarea afacerilor

Output 3: Fermierii îşi sporesc vânzările, inclusiv pe pieţele externe

 • 6 consultanţi marketing regionali activează ca brokeri agricoli
 • circa 5400 oferte comerciale plasate pe agroinform.md
 • tranzacţii asistate în valoare de 4,5 mil. Euro
 • 570 contracte şi contacte stabilite
 • 12 expoziţii şi tîrguri regionale organizate

Componenta III. Cooperarea Fermierilor

Obiectiv: Bunăstarea fermierilor sporeşte prin cooperare, transfer de cunoştinţe şi practici agricole durabile

Output 1: Cooperativele existente primesc asistenţă în dezvoltarea lor

 • 18 cooperative existente îşi sporesc vânzările cu 10%
 • Cooperativele investesc 120 mii Euro în tehnologii de valoare înaltă
 • Cooperativele îşi sporesc numărul de membri cu 15%
 • Politica fiscală ce ţine de afacerea cooperativelor este îmbunătăţită

Output 2: Cooperative de marketing noi create

 • 4 cooperative noi create cu 120 membri
 • Cooperativele noi create investesc 100 mii Euro în tehnologii de valoare înaltă
 • 15 Organizaţii Regionale dispun de capacităţi în dezvoltarea cooperativelor

Output 3: Asociaţiile pe produs ale fermierilor reprezintă interesele membrilor săi

 • 1 asociaţie pe produs cu 70 membri creată şi funcţională
 • 4 iniţiative şi propuneri pentru protejarea/reprezentarea intereselor negociată cu succes cu procesatorii
 • Asociaţiile pe produs obţin un preţ mai mare cu cel puţin 5% în comparaţie cu preţurile oferite de procesatori

Output 4: Fermierii obţin acces mai bun la pieţe prin intermediul grupurilor de vânzări

 • 20 grupuri de vânzări funcţionale cu implicarea a 550 fermieri
 • 95 tranzacţii în valoare de 120 mii Euro efectuate de fermierii din grupurile de vânzări
 • 20 planuri de asistenţă elaborate pentru grupurile de vânzări
 • Un Ghid referitor la asistenţa grupurilor de vânzări elaborat

Output 5: Eficienţa în agricultură sporeşte studiind în cadrul Cercurilor de Studiu (CS)

 • 300 fermieri studiază în cadrul a 20 CS conform planurilor concrete de studiu
 • Membrii ai 20 CS îşi sporesc cunoştinţele în administrarea gospodăriilor (farm management) şi obţin recolte mai înalte
 • 12 materiale de studiu elaborate
 • 120 fermieri sunt instruiţi în subiecte tematice

Output 6: Iniţiativele CS mobilizează comunităţile pentru soluţionarea problemelor sale

 • 12 CS mobilizează comunităţile pentru soluţionarea problemelor comune
 • 14 acţiuni comune implementate cu suportul autorităţilor publice locale şi antreprenorii locali
 • 5 materiale de studiu elaborate
 • 12 femei lideri obţin abilităţi noi

Output 7: Grupurile de producători aplică practici durabile prin Planificarea Participativă în Extensiune

 • 180 fermieri sunt implicaţi în 12 grupuri de producere pentru producere durabilă
 • 12 planuri de extensiune pentru producere durabilă elaborate
 • 140 fermieri participă în activităţi de instruire
 • Ghidul pentru asistarea grupurilor de producere în bunele practici agricole elaborat
 • Conferinţa anuală pentru promovarea agriculturii durabile şi adaptarea la schimbările climatice organizată.

Perioada de implementare: 2010-2012

 

Создание сайта Studio Webmaster