publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

AGROinform susține pomicultorii din Nord

articolul din 28Reprezentan?ii agricultorilor au ie?it zilele trecute din nou în fa?a presei. De data aceasta ei au atras aten?ia publicului fa?? de situa?ia de criz? în care a ajuns sectorul pomicol. Gerurile de s?pt?mâna trecut? au provocat pierderi imense produc?torilor de fructe. Merele au înghe?at la propriu pe copaci. Agricultorii, pe fa?a c?rora se citea disperarea, sus?in c? situa?ia este una f?r? precedent. Pe lâng? faptul c? embargoul i-a afectat foarte mult, acum ?i înghe?urile, care sunt o excep?ie pentru aceast? perioad? a anului, le-au provocat pierderi imense. Dac? statul nu le va întinde o mân? de ajutor, agricultorii vor fi nevoi?i s? defri?eze livezile, iar ramura pomicol? risc? s? dispar?. 

S?pt?mâna trecut? în nordul ??rii merele au înghe?at pe copaci. Temperaturile au ajuns pân? la -12 grade Celsius, o situa?ie f?r? precedent pentru aceast? perioad? a anului. Iurie Hurmuzachi, vicedirectorul AGROinform sus?ine c? imediat dup? înghe?uri a fost realizat? o cercetare rapid? a situa?iei printre membrii Federa?iei. „ O s? încep pe o not? pozitiv?: sunt agricultori care s-au încadrat în cele 60 mii de tone compensate, au livrat m?r la procesare, vor primi câte 2 lei per kilogram. Sunt cazuri când au fost reutilate frigidere, s-au pus linii de sortare ?i ambalare pentru care s-au primit subven?ii, s-a stocat m?rul în a?teptarea pie?elor de desfacere. Ace?ti agricultori sunt într-o situa?ie cât de cât bun?. Numai c? ei sunt foarte pu?ini ?i putem s?-i num?r?m pe degete. Nimeni din cei cu care am vorbit nu a reu?it s? colecteze toate merele, în cel mai bun caz 90 %, în rest m?rul a r?mas pe copac". Potrivit vicedirectorului AGROinform, un exemplu poate servi situa?iile a trei produc?tori de fructe din: Ungheni, Briceni ?i Edine? care au împreun? 4 mii de tone de mere înghe?ate pe copaci.

Nu se ?tie dac? aceste mere vor putea fi livrate la suc, sus?ine Hurmuzachi. El spune c? mai mul?i produc?tori au experimentat aducând aceste mere la c?ldur? pe noapte, iar diminea?? s-au trezit cu ele f?cute zob. „Se presupune c? merele respective nu vor fi bune pentru suc. Nu putem pune la îndoial? c? nu a fost respectat? tehnologia de recoltare, produc?torii cunosc la perfec?ie ce trebuie s? fac?. Cea mai mare problem? apare acum când merele înghe?ate trebuie culese, altfel livezile vor fi atacate de boli. Pentru a recolta aceste mii de tone ?i a le arunca la gunoi, tot este nevoie de bani. Agricultorii nu pot lua acum credite suplimentare, pentru c? nu pot gaja recolta, care nu este de fapt recolt?. Riscul defri??rii livezilor este foarte mare. Un produc?tor mi-a declarat c? a depus actele pentru a defri?a 85 de ha de livezi. Prin urmare, ramura pomicol? este în mare pericol. Vrem s? fim în?ele?i corect, nimeni nu are chef de glume. Atâta disperare în ochii produc?torilor agricoli nu am v?zut de când lucrez în acest domeniu", spune Iurie Hurmuzachi.

Alexandru Slusari, pre?edintele UniAgroProtect a declarat c? în sectorul pomicol situa?ia este catastrofal?. Estim?rile preliminare arat? c? în jur de 100 mii de tone de m?r de iarn? au înghe?at pe copaci.

Pomicultorii au cerut autorit??ilor s? declare de urgen?? starea de for?? major? în agricultur?. S-a solicitat Guvernului ca pân? la 7 noiembrie s?-?i asume r?spunderea ?i s? identifice surse necesare pentru a acoperi financiar toat? cantitatea de fructe, în special m?r de var? ?i de toamn?, livrate la fabricile de procesare.
Reprezentan?ii agricultorilor au cerut compensa?ii ?i pentru m?rul de iarn?. Este nevoie ca fiecare kilogram de m?r de iarn? s? fie compensat cu minim 1,50 lei. Ace?tia au declarat c? Guvernul ar trebui s? înceap? discu?iile cu organiza?iile reprezentative ale agricultorilor, ca împreun? s? elaboreze un mecanism de compensa?ii pentru cei care produc m?r de iarn?. Într-o perioad? de maxim 2-3 luni compensa?iile ar trebui s? ajung? la produc?tori. Ramura pomicol? poate fi salvat? doar cu sprijinul statului, spun agricultorii, iar Guvernul trebuie s? se convoace în regim de urgen?? ?i s? decid? cum s? sus?in? sectorul pomicol, altfel acesta risc? s? dispar?. În caz c? nu vor fi auzi?i, agricultorii nu vor avea altceva de f?cut decât s? ias? în strad?.

 

Создание сайта Studio Webmaster