publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Forumul Rețelei de Socializare a Femeilor din Agricultură din regiunea Centru

ult stireTimp de dou? zile, în perioada 29-30 octombrie la Chi?in?u a avut loc Forumul Re?elei de Socializare a Femeilor din Agricultur? din regiunea Centru, desf??urat cu suportul Proiectului Competitivitatea Agricol? ?i Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) ?i AGROinform. Obiectivele re?elelor femeilor antreprenoare din agricultur? sunt de a deschide oportunit??i de socializare, astfel încât, prin interac?iune, schimb de idei, experien?? ?i practici, acces la informa?ie, instruire ?i servicii, femeile s? creasc? din punct de vedere personal ?i profesional, s?-?i sporeasc? încrederea în for?ele proprii, s? fie încurajate ?i motivate s? devin? lidere ?i s? participe activ la luarea deciziilor.

Forumul reprezint? o platform? anual? de comunicare, schimb de informa?ii ?i bune practici, promovare a cazurilor de succes a antreprenoarelor din agricultur? ?i abilitare a femeilor membre ale Re?elei. Evenimentul este o activitate intern? a Re?elei la care au asistat în jur de 80 de femei membre, dar ?i oaspe?i, reprezenta?i ai proiectelor interna?ionale ?i parteneri din alte re?ele. Elena Brânz?, coordonator Monitorizare ?i Evaluare din cadrul ACED a declarat în deschiderea evenimentului c? Proiectul a ini?iat un program de dezvoltare a Re?elelor de Socializare a Femeilor din Agricultur? în anul 2012, cu scopul de a crea re?ele în diferite zone ale Moldovei. „Pentru Zona Nord ?i Centru organiza?ia partener? care implementeaz? activitatea de dezvoltare a re?elelor este AGROinform. Ast?zi suntem la finele unui an de implementare a activit??ilor, iar Forumul este un eveniment de totalizare a activit??ii re?elei".
Stephanie Budzina, director adjunct USAID Moldova, unul din donatorii proiectului ACED a declarat c? este impresionat? de reu?itele ob?inute de femeile membre ale Re?elei în sectorul agricol. „Guvernul SUA abia a?teapt? s? continue colaborarea cu dvs. în calitate de parteneri. Sunte?i femei de succes, inteligente ?i muncitoare. Toate succesele pe care le-a?i ob?inut au fost dup? mult? munc? depus?. De multe ori femeile se simt oarecum vinovate atunci când au parte de succes, de parc? nu l-ar merita, dar acest sentiment trebuie s? dispar?. Sunte?i deosebite, a?a c? nu mai a?tepta?i s? fi?i invitate pe scaunul din centrul mesei, a?eza?i-v? singure acolo, pentru c? merita?i".
Leslie McCuaig, director rezident de ?ar? al Corpora?iei Provoc?rile Mileniului a apreciat rolul important al femeilor într-o comunitate ?i faptul c? ele sunt cele care ?in societatea pe picioare. „Moldova trece printr-o perioad? de tranzi?ie, iar agricultura este un domeniu foarte important pentru ?ara dvs. Sunt înc? multe lucruri de f?cut ?i de dezvoltat. Întreg sectorul trebuie de modernizat pentru a ob?ine succesele dorite. V? felicit pentru ce a?i realizat pân? acum. A? vrea s? fi?i încrezute în for?ele proprii ?i s? continua?i s? lucra?i împreun? pentru a construi un viitor frumos pentru Moldova".
Aurelia Bondari, director executiv AGROinform sus?ine c? evenimentul este o totalizare a unui an de activitate a Re?elei Centru. Ea a trecut în revist? activit??ile Re?elei Centru de pân? acum. „ Pân? ast?zi au fost organizate numeroase instruiri, ateliere, mese rotunde, ?edin?e, întruniri la care au participat circa 600 de femei". La începutul activit??ilor Grupul consultativ al Re?elei a elaborat un memorandum în care a fost specificat? misiunea, obiectivele, strategia de lucru. S-a stabilit c? Re?eaua femeilor din agricultur? sus?ine asocierea ?i dezvoltarea profesional? ?i personal? a femeilor prin informare, comunicare ?i schimb de informa?ii. Obiectivele specifice stabilite au fost asocierea femeilor antreprenoare din agricultur? pentru crearea ?i extinderea re?elei de socializare, facilitatea transferului de informa?ii ?i inova?ii pentru membrele re?elei, sus?inerea femeilor la ini?ierea ?i dezvoltarea afacerilor, promovarea ?i dezvoltarea intereselor femeilor antreprenoare din agricultur?.
„Pentru a realiza toate aceste obiective am organizat seminare cu tematica managementul afacerilor, dar ?i axate pe partea tehnic?, adic? tehnologiile de cultivare. Prima categorie de seminare a vizat subiecte precum administrarea gospod?riilor ??r?ne?ti, elaborarea planurilor de afaceri, modul de func?ionare a grupurilor de produc?tori. Cea de-a doua categorie de seminare a inclus instruiri practice pe teren la femei cu afaceri de succes în agricultur?", sus?ine directorul executiv AGROinform.
A mai fost organizat? o masa rotund? care s-a axat pe problemele apei pentru irigare, deoarece exist? un conflict între cei care administreaz? resursele de ap? ?i cei care practic? agricultura ?i întotdeauna apar probleme atunci când se dore?te irigare.
Una din cele mai solicitate activit??i de c?tre femei au fost vizitele de studiu, care le-au dat posibilitatea s? vad? cu ochi proprii lucruri interesante aici în republic?. „Uneori participantele la aceste vizite nici nu se a?teptau s? vad? la noi în ?ar? lucruri atât de avansate. Toate lumea crede c? lucrurile bune se fac undeva în afara ??rii. Noi îns? avem multe cazuri de succes aici acas?", crede Aurelia Bondari. Potrivit ei, vizitele de studiu au fost deosebit de utile pentru membrele Re?elei, deoarece fermierii au permanent necesitatea de a vedea ce fac colegii lor, pentru a înv??a lucruri noi. De asemenea, în primul an de activitate au fost luate m?suri pentru dezvoltarea ?i men?inerea Re?elei. A fost format? o baz? de date care întrune?te 148 de persoane din Regiunea Centru ?i au fost organizate întruniri tematice pentru regiuni. Au fost organizate ?i întrunirile Grupului Consultativ care s-au pronun?at asupra Planului de Activitate ?i a analizat în permanen?? gradul de realizare a acestui Plan. Dou? buletine au fost tip?rite pentru a reflecta cazurile de succes a femeilor din Re?ea, dar ?i întreaga activitate a acesteia.
"Foarte multe femei aplic? ceea ce au înv??at ?i au v?zut în cadrul activit??ilor. Multe din ele planific? extinderea afacerilor, realizarea de investi?ii noi, iar acest fapt nu poate decât s? ne bucure. Aceasta înseamn? c? programul a r?spuns necesit??ilor ?i a?tept?rilor femeilor din agricultur?. Pe lâng? cuno?tin?ele acumulate, le-a dat posibilitatea de a comunica, de a socializa ?i de a pune bazele unor rela?ii de prietenie".
V? amintim c? în perioada 13-14 noiembrie, AGROinform ?i ACED va organiza la B?l?i, Forumul Re?elei de Socializare a Femeilor din Agricultur? din regiunea Nord.

 

Создание сайта Studio Webmaster