publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Forumul Rețelei de Socializare a Femeilor din regiunea Nord

forum nord

În zilele de 13-14 noiembrie, la B?l?i a avut loc Forumul Re?elei de Socializare a Femeilor din Agricultur? din regiunea Nord, organizat cu suportul Proiectului Competitivitatea Agricol? ?i Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) în parteneriat cu AGROinform. Evenimentul a întrunit pentru prima oar? toate membrele acestei Re?ele, care împreun? au evaluat activit??ile pe care le-au avut în perioada implement?rii proiectului, au participat la ateliere de lucru ?i au f?cut cuno?tin?? cu alte membre din re?ea. Femeile prezente la eveniment s-au împ?rt??it cu succesele pe care le-au ob?inut în afacerile agricole pe care le gestioneaz?. De asemenea, în cadrul forumului a fost elaborat un plan de lucru pentru anul viitor.

În jur de 75 de membre ale Re?elei Nord au participat s?pt?mâna trecut? la Forumul Femeilor din Agricultur?. ACED a ini?iat în 2012 o activitate orientat? c?tre sus?inerea femeilor din sectorul agricol. Femeile din regiuni implicate în agricultur? sus?in c? au necesitatea de a fi instruite pe un ?ir de aspecte ce ?in de activitatea pe care o desf??oar?, dar ?i c? ar dori s? comunice ?i s? fac? schimb de experien?? ?i informa?ii cu femeile din alte localit??i. Prin urmare, Forumul reprezint? o platform? de comunicare, schimb de informa?ii ?i bune practici, promovare a cazurilor de succes a antreprenoarelor din agricultur?.

În deschiderea evenimentului, Jim Herne, directorul proiectului ACED a declarat c? a fost pl?cut surprins de faptul c? femeile din R. Moldova au o contribu?ie important? în dezvoltarea sectorului agricol din ?ar?. De?i a avut anumite îndoieli la începutul proiectului, în prezent ACED ?i-a propus s? sus?in? ?i s? stimuleze femeile pentru a deveni lidere în agricultur?. Astfel, Jim Herne consider? c? aceste activit??i cu implicarea activ? a femeilor trebuie s? continue.

Rodica Miron, coordonator de proiect, USAID Moldova a declarat c? ideea acestui program a ap?rut dup? realizarea unui studiu, care a demonstrat c? femeile sunt foarte active în sectorul agricol, doar c? nu aveau sus?inere suficient?. Prin urmare institu?ia pe care o reprezint?, împreuna cu MCA au hot?rât s? sus?in? femeile printr-un program prin care acestea s? ob?in? mai multe cuno?tin?e ?i abilit??i datorit? instruirilor ?i asisten?ei oferite.

Aurelia Bondari, director executiv AGROinform, organiza?ia partener? a ACED, care implementeaz? activitatea de dezvoltare a Re?elei Nord, a prezentat în deschiderea evenimentului activit??ile care au fost realizate pe parcursul acestui an. Potrivit ei, toate ac?iunile care s-au organizat pân? acum în cadrul Re?elei, inclusiv Forumul care se desf??oar? în prezent, sunt o surs? de inspira?ie ?i de schimb de idei între femeile – membre. Aurelia Bondari sus?ine c? abilit??ile ?i cuno?tin?ele ob?inute de femeile care au participat la instruiri, mese rotunde, ateliere au fost foarte utile ?i aplicate cu succes în practic?. Multe din ele planific? extinderea afacerilor ?i realizarea de investi?ii noi, iar acest fapt demonstreaz? c? programul a avut succes ?i a r?spuns necesit??ilor ?i a?tept?rilor femeilor din agricultur?. Pe lâng? cuno?tin?ele acumulate, ele au avut posibilitatea de a comunica, de a socializa ?i de a pune bazele unor rela?ii de prietenie.

Proiectul „Re?eaua de socializare a femeilor din agricultur?" este sus?inut de Proiectul Competitivitatea Agricol? ?i Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) finan?at de Agen?ia SUA pentru Dezvoltare Interna?ional? (USAID) ?i Corpora?ia Provoc?rile Mileniului (MCC). Activit??ile Re?elei de Socializare NORD sunt coordonate de Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform.

 

Создание сайта Studio Webmaster