publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Agricultorii solicită ajutorul statului

foto conferinta presaOrganiza?iile reprezentative ale agricultorilor au invitat jurnali?tii la o conferin?? de pres? pentru a atrage aten?ia opiniei publice cu privire la situa?ia critic? în care s-a pomenit sectorul agricol. Produc?torii agricoli sunt nemul?umi?i de faptul c? pân? în prezent autorit??ile statului nu au rezolvat mai multe probleme din sector. Ne referim aici la problema subven?iilor, reglementarea pie?ei produselor petroliere ?i asigurarea transparen?ei implement?rii proiectului cu privire la creditul polonez. Reprezentan?ii agricultorilor au venit cu propuneri concrete pentru autorit??i, solicitând acestora sprijin urgent, altfel exist? riscul faliment?rii ramurii.

Agricultorii declar? c? situa?ia din sector în ultima perioad? de timp, s-a agravat semnificativ. În ultimele dou? luni problemele s-au acutizat pe fonul fluctua?iilor de pe pia?a valutar?. Din cauza crizei valutare au crescut cu 30-50% pre?urile la toate resursele necesare produc?iei agricole: fertilizan?i, pesticide, semin?e, piese de schimb, inclusiv ?i motorin?, fapt care pune într-o situa?ie extrem de dificil? agricultorii.

Pentru a salva ramura de la faliment, agricultorii au înaintat un ?ir de propuneri Guvernului ?i au solicitat o întrevedere urgent? cu noul premier. Ei au cerut ca în termenul cel mai scurt s? fie stabilit în proiectul Legii Bugetului pentru anul 2015 m?rimea fondului de subven?ionare în sum? minimal? de 1,2 mlrd. lei (500 mln. lei din surse interne + 400 mln. lei din fondurile Programului ENPARD + 300 mln. lei accize încasate de la motorina folosit? în scopuri agricole). O alt? cerin?? a lor este demonopolizarea pie?ei produselor petroliere ?i anume anularea major?rilor recente a pre?urilor la carburan?i ?i elaborarea ?i adoptarea unei noi metodologii care va reglementa calcularea adaosului comercial pentru benzina ?i motorina importate de la cota?iile interna?ionale, cu includerea exclusiv? a cheltuielilor ce ?in nemijlocit de procurarea combustibilului. Agricultorii solicit? anularea cerin?elor fa?? de operatorii de pe pia?a produselor petroliere privind m?rimea capitalului social ?i volumul minimal al depozitului petrolier ?i acordarea dreptului pentru agricultori de a importa direct motorin? în scopuri agricole, f?r? licen?? ?i plata accizelor. De asemenea ei doresc s? fie ini?iate discu?ii comune cu autorit??ile referitor la condi?iile acord?rii creditelor din sursele împrumutului ob?inut din partea Republicii Polone.

Iurie Hurmuzachi, vicedirectorul AGROinform sus?ine c? agricultorii au mult mai multe cerin?e ?i a fost destul de greu de ales doar câteva dintre ele. „Propunerile au fost discutate de toate cele patru organiza?ii. Îns? lista cerin?elor este una mai lung?. Cerin?ele fermierilor sunt mai mari ?i mai diverse, nu a fost simplu s? le explic?m de ce trebuie s? ne oprim numai la aceste cerin?e. Noi suntem reali?ti. Cerin?ele date sunt dictate de realitatea de azi. Acum suntem într-o situa?ie foarte vulnerabil?. Pe de o parte trebuie s? convingem membrii no?tri, ca s? cerem doar aceste lucruri reie?ind din situa?ia economic? a ??rii. Pe de alt? parte trebuie s? convingem guvernan?ii c? lucrurile cerute sunt absolut stringente ?i necesare pentru începutul anului în agricultur?”. Reprezentan?ii agricultorilor sus?in c? m?surile de mai sus sunt doar câteva, de urgen?? care trebuie luate de c?tre Guvern, în maxim 5-10 zile. Ei opteaz? pentru o comunicare eficient? cu autorit??ile, specificând c? timpul declara?iilor a trecut ?i este nevoie de ac?iuni concrete. În caz c? nu va ac?iona Guvernul, atunci vor ac?iona agricultorii, sus?in ei. În curând va fi convocat? ?edin?a comun? a Consiliilor de administrare a celor patru organiza?ii reprezentative a agricultorilor, unde se va decide care vor fi ac?iunile lor ulterioare.

 

Создание сайта Studio Webmaster